Usługi

Ogłoszenia o przetargach usługowych

Brak ogłoszeń

Wyświetl
Spółdzielnia Mieszkaniowa

” NASZ DOM ”

w Bytomiu, ul. Szymały 126

ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA WYBÓR WYKONAWCY USŁUG:

utrzymania czystości i porządku, utrzymania terenów zielonych oraz zimowego utrzymania zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” w Bytomiu.

 Szczegółowy zakres robót określa „Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia” – do nabycia w siedzibie Spółdzielni przy ul. Szymały 126 w Bytomiu – pokój 32 w dniach: od poniedziałku – środy w godz.: 730-1100 oraz 1200-1400; w czwartek 730-1100 oraz 1200-1600 i w piątek 730-1200.

 Cena materiałów przetargowych50,00 zł + 23% podatku VAT

 Wysokość wadium: 10.000,00zł (słownie: dziesięć  tysięcy 00/100 złotych)

 Termin składania ofert:

·       Pisemne oferty należy składać do dnia 01.07.2022 r. do godz. 1300 w budynku Zarządu Spółdzielni pokój nr 32

·       Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się dnia 04.07.2022 r. o godz. 1000 w budynku Spółdzielni – pokój nr 13.

Przetarg jest dwuetapowy – w II etapie prowadzone będą indywidualne negocjacje z wybranymi oferentami.

 Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz złożenie stosownych zaświadczeń z Urzędu Skarbowego, ZUS i Banku finansującego.

Informacji dodatkowych można uzyskać w dziale Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi pod nr tel. 32 289 06 84 wew. 2232, 2233, Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odstąpienia od przetargu lub uznanie, że przetarg nie dał rezultatu – bez podania przyczyn.

 

Bytom, 07.06.2022 r.