Rys historyczny

24 września 1958 r. zebranie założycielskie powołało Spółdzielnię pod nazwą „Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Kopalni Bytom” z terenem działania w miastach Bytomiu i Radzionkowie. Inicjatorami utworzenia pierwszej Spółdzielni górniczej byli pracownicy ówczesnej Kopalni „Bytom” w Bytomiu (później ”Powstańców Śląskich”). W roku następnym Spółdzielnia rozpoczęła inwestycje: budowę pierwszego budynku mieszkalnego przy ul. Strzelców Bytomskich 209-215 oraz nabyła dwa budynki przy ul. Narutowicza 6 i 8, które zostały zasiedlone jesienią 1959 r.

W roku 1963 Spółdzielnia przejęła nowo powstałą Górniczą Spółdzielnię Mieszkaniową przy Kop. „Radzionków” wraz z terenami będącymi w jej użytkowaniu, a w 1964 roku przejęła Spółdzielnię Mieszkaniową „Ruch” w Radzionkowie zmieniając nazwę na Międzyzakładową Spółdzielnię Mieszkaniową „Górnik” w Bytomiu – Radzionkowie. Na koniec 1968 roku Spółdzielnia posiadała 612 mieszkań o pow. użytkowej 28 tys. m2, z czego: 490 mieszkań na osiedlu Stroszek, 107 mieszkań w Rojcy, 15 mieszkań w Radzionkowie. Jednym z celów Spółdzielni stało się również zaspokojenie potrzeb gospodarczych i kulturalnych swoich członków. W efekcie powstało kilka lokali użytkowych przeznaczonych na sklepy i placówki opiekuńcze.

W latach 1969-1978 nastąpił dynamiczny wzrost działalności inwestycyjnej prowadzonej przez Spółdzielnię. Jednym z przedsięwzięć Spółdzielni była budowa 243 pełnokomfortowych mieszkań o zwiększonych normach powierzchni, które zostały przekazane do zasiedlenia w 1978 r. Na koniec 1978r. liczba posiadanych mieszkań wzrosła do 2464 lokali o łącznej powierzchni użytkowej 119 tys. m2.

W połowie lat 70 Spółdzielnia przestała pełnić funkcję spółdzielni zakładowej. W 1975 roku reforma administracyjna wcieliła w granice administracyjne Bytomia samodzielny dotąd Radzionków, co stało się podstawą do podjęcia w 1976 r. przez Zebranie Przedstawicieli Członków uchwały o zmianie nazwy Spółdzielni na Spółdzielnię Mieszkaniową „Nasz Dom” w Bytomiu, która to nazwa obowiązuje do dnia dzisiejszego.

W latach 1979-1988 Spółdzielnia podwoiła liczbę wybudowanych mieszkań i lokali użytkowych. Złożyły się na to dwie przyczyny: wolne pod zabudowę tereny oraz korzystne warunki kredytowe. W tym okresie oddano zespół budynków posiadający 347 mieszkań przy ul. Rydza Śmigłego, pawilony handlowo-usługowe wraz z klubem spółdzielczym „Znicz” oraz zakończono budowę Osiedla Knosały posiadającego 759 mieszkań wraz z kompleksem handlowym i klubem spółdzielczym „Tęcza”. Ponadto powstało osiedle 143 domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej. Początek lat osiemdziesiątych to również okres przygotowania dużej inwestycji i realizacja Osiedla „Na Wzgórzu”(obecnie Ziętka) posiadającego 1392 mieszkania.

Prowadząc działalność inwestycyjną Spółdzielnia uczestniczyła również jako inwestor zastępczy w rozbudowie infrastruktury budując takie obiekty jak: żłobki, przedszkola i szkołę, a na zlecenie Gminy wybudowała między innymi przychodnię zdrowia wraz z apteką. W powiernictwie dla Urzędu Miejskiego w Bytomiu Spółdzielnia wybudowała 174 mieszkania, dla KWK Bobrek 630 mieszkań oraz przedszkole i pawilon handlowy. Na koniec 1988 r. Spółdzielnia posiadała 4905 mieszkań o pow. użytkowej 254 899 m2.

W latach 1989-1998 oddano do użytku 456 mieszkań na osiedlu „Na Wzgórzu”. Ponadto, zrealizowano program modernizacji i opomiarowania instalacji gazowej, program opomiarowania mieszkań w indywidualne wodomierze, zrealizowała program termomodernizacji na os. Knosały. Ponadto Spółdzielnia wybudowała nowoczesną kotłownię gazową na os. Stroszek. Wdrożono program w zakresie opomiarowania węzłów cieplnych, montażu termozaworów i opomiarowania mieszkań. W roku 2002 oddano do użytku 20 mieszkań powstałych w wyniku przebudowy przejętego hotelu robotniczego, którego inwestycja była współfinansowana z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.

W roku 2003 przy współpracy z Ogólnopolską Izbą Gospodarki Nieruchomościami w Gdańsku Spółdzielnia wdrożyła System Zarządzania Jakością oparty o wymagania normy ISO 9001:2000. Dzięki pomyślnym audytom recertyfikującym przeprowadzanym przez firmę TUV NORD Spółdzielnia utrzymuje ww. certyfikat.

W ostatnich latach w ramach działań związanych ze zwiększeniem efektywności energetycznej  wykonała szereg przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie modernizacji zasobów mieszkaniowych, co wpływa na poprawę  warunków mieszkaniowych  oraz na koszty ogrzewania budynków którymi zarządza.

W latach 2010-2018 wykonano termomodernizację połączoną z kapitalnym remontem elewacji i balkonów w 137 budynkach wielorodzinnych. W latach 2016-2017 przeprowadzono remont kapitalny 759 balkonów w 34 budynkach termomodernizowaniach w latach 90-tych. W roku 2018 i 2019 wymieniono 15 dźwigów osobowych na nowoczesne energooszczędne urządzenia,  spełniające wymogi aktualnie obowiązujących przepisów, zapewniające bezpieczeństwo i komfort obsługi budynków.

Dla 6-ciu dźwigów wykonano dodatkowe przystanki na poziomie -1, co stanowiło likwidacje barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych i osób z małymi dziećmi. Za realizację tych działań Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami przyznała Spółdzielni statuetkę za zajęcie drugiego miejsca w kategorii inżynieria  w konkursie Inwestycja Roku 2018.

W dniu 6 grudnia 2019 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” udostępniła do użytkowania  nowy plac zabaw dla dzieci wraz z terenem sportowo-rekreacyjnym w związku z planowaną realizacją zagospodarowania działek położonych przy ulicy  Modrzewiowej, zgodnie z przeznaczeniem w planie zagospodarowania jako terenu rekreacyjnego.

W ramach tego projektu  wykonano :

  • ogrodzony plac zabaw dla małych dzieci w którym zlokalizowane są takie elementy jak zjeżdżalnia, piaskownica, oraz tzw. bujaki – zabawki osadzone na sprężynach,
  • dla dzieci starszych wykonano zjazd linowy – urządzenia cieszącego się dużą popularnością na placach zabaw,
  • dla młodzieży i dorosłych wykonano siłownię plenerową składającą się z urządzeń do treningu zarówno siłowego jak i wydolnościowego, oraz zestaw drabinek,
  • zrealizowano także strefę rozrywek intelektualnych i wyciszenia gdzie zlokalizowane są stoliki do gry w szachy oraz ławki.


Całość inwestycji została skomunikowana poprzez budowę nowego  chodnika.

Na realizację tego  zadania oprócz środków własnych Spółdzielnia pozyskała dofinansowanie ze środków funduszu  rozwoju kultury fizycznej w ramach „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – otwarte strefy aktywności (OSA) edycja 2019” z Ministerstwa Sportu i Turystyki Departament Infrastruktury Sportowej.

Wszystkie te wyżej wymienione inwestycje w połączeniu z bieżącymi działaniami w zakresie wymiany instalacji, malowania klatek schodowych, napraw schodów, poręczy, wiatrołapów oraz infrastruktury zewnętrznej budynków takiej jak drogi, chodniki, śmietniki, place zabaw, ławki, zieleń wpływają na wysoki standard życia w naszych zasobach.

Wyżej wymienione działania Spółdzielni należy również postrzegać z punktu widzenia ekologii, zmniejszenie zużycia energii w wyniku działań Spółdzielni spowodowało ograniczenie emisji do atmosfery produktów spalania. Ciepło na potrzeby ogrzewania mieszkań w zasobach Spółdzielni jest dostarczane z ciepłowni Radzionków opalanej węglem kamiennym zatem zmniejszenie zużycia energii cieplnej przez ocieplone  budynki spowodowało ograniczenie produkcji ciepła w ciepłowni, a tym samym zmniejszenie emisji produktów spalania węgla kamiennego w ilości 1975,4 Mg CO2 i 20,56 Mg (pyłów, SO2, NO2).

Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej na skutek dokonanych wymian instalacji oświetleniowej w klatkach schodowych oraz wymiany dźwigów w ilości 122,15 MWh skutkowało ograniczeniem produkcji energii elektrycznej, a tym samym ograniczenie emisji do atmosfery produktów spalania.

Proekologiczne działania Spółdzielni zostały docenione przez Kapitułę Konkursu EKOLAURY, która przyznała jej statuetkę Ekolaur w 2019.

Obecnie pracujemy nad wdrożeniem zastosowania odnawialnych źródeł energii  w naszych zasobach.

Obecnie Spółdzielnia prowadzi działalność na terenie dwóch miast Bytomia i Radzionkowa.

Zasoby Spółdzielni obejmują:

– 5125 mieszkań,

– 920 garaży,

– lokale użytkowe,

– klub spółdzielczy „Znicz”.

Rozwój Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” jest zasługą wielu ludzi, którzy w okresie jej istnienia z wielkim zaangażowaniem pracowali i działali na rzecz Spółdzielni oraz jej członków. Nasza Spółdzielnia posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę zarządzającą i pracowniczą składającą się z: licencjonowanych zarządców nieruchomości, inspektorów nadzoru z uprawnieniami, specjalistów, ekonomistów oraz prawników.