RODO

INFORMACJA RODO

Administratorem danych osobowych zbieranych przez tut. Spółdzielnię jest: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” z siedzibą w Bytomiu, ul. Szymały 126, 41-933 Bytom,

KRS 0000117114, NIP 6260003719,

telefon:  32 289 06 84; 32 289 45 71,

adres email: sm@naszdom.bytom.pl

Zgodnie ze Statutem Spółdzielni  organem wykonawczym Spółdzielni jest  Zarząd, w skład którego wchodzą:

Jolanta Wójcik-Brewko – Prezes Zarządu, Główny Księgowy

Piotr Podgórski – Zastępca Prezesa Zarządu ds. Eksploatacji

Mariola Tobor – Członek Zarządu, Kierownik działu rozliczania opłat i windykacji

Oświadczenia woli za Spółdzielnie składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i pełnomocnik. Dane kontaktowe ww. osób: ul. Szymały 126, 41-933 Bytom.

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych. Odbiorcami danych osobowych są osoby fizyczne     i prawne, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią na podstawie przepisów  prawa w celu realizacji zadań Administratora na podstawie przepisów prawa  w tym Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych; Ustawy Prawo spółdzielcze; Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego;  Ustawy o własności lokali; Ustawy Kodeks cywilny; Ustawy Kodeks postępowania cywilnego, Ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora, stanowiącym podstawę przetwarzania danych osobowych na podstawie ustawy jest zapewnienie pewności obrotu oraz poszanowanie praw własności  i praw majątkowych osób, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali będących w zasobach tut. Spółdzielni, a także praw własności lokali stanowiących własność odrębną, czy też będące własnością Spółdzielni, czy też nieruchomości będących przedmiotem dzierżawy, czy użytkowania wieczystego i na mocy umów z podmiotami trzecimi nieruchomości te są przedmiotem najmu, dzierżawy, bądź też przedmiotem bezumownego z nich korzystania. Dane osobowe przetwarzane są także w związku ze sprawowaniem zarządu nieruchomościami, celem zapewnienia prawidłowej gospodarki, w tym dochodzenia należności oraz  zachowania praw podmiotowych właścicieli nieruchomości oraz osób korzystających z lokali – zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa      w szczególności w celach archiwalnych. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane stanowi czas od chwili powstania uprawnienia, do czasu niezbędnego do stwierdzenia przedawnienia ewentualnych roszczeń mogących mieć związek z tym prawem. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do realizacji ww. celów. Dane osobowe mogą być również przetwarzane przez ww. Administratora danych za wyraźną zgodą osoby, której dotyczą w sytuacji wystąpienia przez tę osobę o rejestrację jej danych i umożliwienie dostępu do portalu umożliwiającego zdalny dostęp do informacji związanych z nieruchomością. Dane te przetwarzane są  w celu umożliwienia uzyskiwania przez osobę zainteresowaną informacji dotyczących rozliczeń wynikających         z posiadanych przez nią praw do nieruchomości. Okres, przez który dane osobowe udostępnione przez wnioskodawcę będą przechowywane w  zakresie dostępu do portalu stanowi czas od chwili złożenia wniosku        o dostęp do portalu do czasu złożenia wniosku o zmianę/usunięcie dostępu do danych bądź ustania znanej tut. Spółdzielni  przyczyny, dla których rejestracja na portalu jest uzasadniona. Dane osobowe dla których jedyną podstawą przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą  zgodnie z dyspozycją osoby uprawnionej mogą zostać niezwłocznie usunięte, o ile nie istnieje bądź powstanie inna podstawa do ich przetwarzania,                      w szczególności wyżej wskazana lub w oparciu o odpowiednie regulacje prawa cywilnego czy też prawa karnego.   W stosunku do danych osobowych osoba uprawniona ma prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także  prawie do przenoszenia danych. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie przysługujące osobie, której dane dotyczą pozostaje  bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie ww. danych osobowych jest wymogiem umownym i warunkuje możliwość dostępu do portalu. Osoba której dane dotyczą (w tym osoba, której dane osobowe są przetwarzane, a także osoba, której dane zostały tut. Spółdzielni przekazane w związku              z realizacją ww. celów)  ma prawo do  wniesienia skargi  do Organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych  osobowych jego dotyczących  narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie  danych osobowych z dnia 27 kwietnia  2016r. (UE 2016/679). Dane osobowe nie będą   podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym  profilowaniu. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji zadań  objętych  przepisami prawa niezbędne. Źródłem pochodzenia danych osobowych o osobie oraz osobach jej bliskich mających prawo do korzystania z nieruchomości są informacje uzyskane w związku         z realizacją celów wyżej określonych  od osób posiadających prawo do nieruchomości będącej w zasobach tut. Spółdzielni, przez nią zarządzanych lub administrowanych.