Komunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach

XXXVII Złaz Rodzinny

Informacja o pracy działu Członkowsko-Mieszkaniowego

OGŁOSZENIE W ZWIĄZKU Z RODO

INFORMACJA - RODO

Bezpłatna Mammografia


Broszura Informacyjna

Komunikat
Informacja na temat selektywnej zbiórki odpadów w gminie Bytom

Informacja na temat selektywnej zbiórki odpadów w gminie Radzionków

UWAGA: zagrożenie pożarowe

Apel Policji

Informacja w sprawie sprzątania klatek schodowych

Informacja dla nowych właściceli mieszkań

Komunikat MOPR

Ogłoszenie dotyczące możliwości kontaktu telefonicznego ze Spółdzielnią

Komunikat i Policyjne Porady

INFORMACJA

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/366/2017 Rady Miasta Radzionków z dnia 13 grudnia 2017 r.

od 1 stycznia 2018 r.

obowiązuje nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na terenie miasta Radzionków i wynosi


dla odpadów zbieranych i odbieranych w sposób selektywny wynosi

12,50 zł/miesiąc za osobę


Opłatę za odpady komunalne w wys. 12,50 zł/za 1 osobę od miesiąca stycznia 2018 r. należy wnosić w nowej wysokości ustalonej poprzez przemnożenie stawki 12,50 zł x ilość osób zamieszkałych, używając blankietów książeczki opłat za odpady lub na konto bankowe wskazane przez Spółdzielnię.
Ponadto informujemy, że zmianie uległa również opłata ulgowa i od 01.01.2018 r. wynosi 7,50 zł od osoby dla rodzin wielodzietnych , przez którą rozumie się rodzinę składająca się z rodziców/ rodzica wychowujących troje lub więcej dzieci w wieku do 18 lat lub do 24 lat życia gdy dziecko uczy się lub studiuje.

Jednocześnie informujemy, że wszelkie zmiany ilości osób należy zgłaszać wypełniając blankiet zamieszczony w książeczce opłat „Oświadczenie o ilości zamieszkujących osób w lokalu” lub w przypadku nie korzystania z książeczek opłat na druku, który można otrzymać w Administracji Osiedla lub pobrać ze strony internetowej.
Natomiast rodziny wielodzietne zmiany winny zgłaszać wypełniając druk „Oświadczenie o ilości dzieci w rodzinie ”. Druk można otrzymać w Administracji Osiedla lub pobrać ze strony internetowej Spółdzielni.

Zarząd SM „Nasz Dom”

Bytom, 08.01.2018 r.
Informacja

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr XXV/323/16 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 30 maja 2016 r.

od 1 lipca 2016 r.

obowiązuje nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Bytom i wynosi

dla odpadów zbieranych i odbieranych selektywnie:

11,00 zł/miesiąc za osobę


Opłatę za odpady komunalne od miesiąca lipca 2016 r. należy wnosić w nowej wysokości ustalonej poprzez przemnożenie stawki 11,00 zł x ilość osób zamieszkałych, używając blankietów książeczki opłat za odpady lub na konto bankowe wskazane przez Spółdzielnię. Opłata dla odpadów nie zbieranych i odbieranych w sposób selektywny wynosi 17,00 zł/miesiąc za osobę.

Jednocześnie informujemy, że wszelkie zmiany ilości osób należy zgłaszać wypełniając druk „Oświadczenie o ilości osób zamieszkałych w lokalu” Druki te można otrzymać w Administracji Osiedla lub pobrać ze strony internetowej Spółdzielni.


Zarząd SM „Nasz Dom”


Bytom, 21.06.2016 r.
Nie można wyświetlić obrazka

INFORMACJA


Informujemy, że kontakt z administracjami osiedli, działami Spółdzielni oraz sekretariatem Zarządu możliwy jest po uzyskaniu połączenia z numerem centrali 32 289 06 84 a następnie dokonaniu odpowiedniego wyboru z menu.

Przykładowo, aby połączyć się z:

Administracją osiedla Stroszek należy połączyć się z numerem centrali, a następnie wybrać 1;

Administracją osiedla Radzionków należy połączyć się z numerem centrali, a następnie wybrać 2;

Administracją osiedla Ziętka należy połączyć się z numerem centrali, a następnie wybrać 3;

Działem Technicznym należy połączyć się z numerem centrali, a następnie wybrać 4;

Działem Czynszowym należy połączyć się z numerem centrali, a następnie wybrać 5;

Działem Członkowskim należy połączyć się z numerem centrali, a następnie wybrać 6;

Sekretariatem Zarządu należy połączyć się z numerem centrali, a następnie wybrać 7;

Sygnałem faksu należy połączyć się z numerem centrali, a następnie wybrać 8;

Połączenie z działami możliwe jest również po połączeniu z numerem centrali, wybraniu z menu 9, a następnie wprowadzeniu numeru wewnętrznego.

Numery wewnętrzne:

Administracja os. Stroszek:
2250 lub 2251 - administratorzy;
2252 - z-ca kierownika administracji;
2253 - kierownik administracji;

Administracja os. Ziętka:
2208 lub 2209 – administratorzy;
2211 – z-ca kierownika administracji;
2210 - kierownik administracji;

Administracja os. Radzionków/Rojca
2260 – administratorzy;
2261 – administrator osiedla Radzionków (w środy i czwartki administrator os. Rojca)
2262 – z-ca kierownika
2263 - kierownik administracji

2214 - dział członkowski;
2245 - inspektor nadzoru ds. instalacji wod-kan, C.O. oraz C.C.W.
2216 - kierownik działu członkowskiego;
2217 - dział czynszów;
2246 – inspektor nadzoru ds. elektrycznych
2218 - dział rozliczenia wody;
2229 – z-ca kierownika działu technicznego
2219 - dział windykacji;
2231 – sprawy terenowo prawne
2222 - dział wkładów;
2232 - rozl. C.O., wywóz nieczystości, lokale użyt.
2221 - kierownik działu wkładów, czynszów i windykacji.
2233 – kierownik działu technicznego
2228 - inspektor nadzoru ds. budowlanych
2241 - sekretariat zarządu

Rozliczenie ciepła

        Dokonana na przestrzeni 2006 roku wymiana podzielników wyparkowych na elektroniczne nadal budzi wiele wątpliwości odnośnie zasad ich funkcjonowania. W związku z tym niniejszym ponownie pragniemy przedstawić charakterystykę działania tych urządzeń. Elektroniczne podzielniki kosztów ciepła są urządzeniami najnowszej generacji o dużej dokładności działania, cechują się wysoką czułością, bieżącą samokontrolą wraz z sygnalizacją ewentualnych stwierdzonych usterek, uszkodzeń lub prób ingerencji (rozpoznają, uniemożliwią, i rejestrują, próby zafałszowania wskazań), uwzględniają wyłącznie odczyty dokonywane w okresie grzewczym, posiadają automatyczną pamięć. Urządzenia te pamiętają dane z poprzednich dwóch okresów rozliczeniowych. Pozwala to na porównanie obecnego zużycia ze zużyciem w zakończonych sezonach grzewczych. Każdorazowo po zakończeniu zaprogramowanego sezonu następuje zarchwizowanie stanu licznika oraz rozpoczęcie zliczania od nowa. Dzięki tej funkcji podzielniki w ramach tej samej jednostki rozpoczynają i kończą sezon w tym samym momencie, niezależnie od terminu odczytu przez serwisanta. Zaletą podzielników elektronicznych jest też możliwość wykorzystywania ich funkcji statystycznych, umożliwiających odtworzenie przebiegu pracy podzielnika z ostatnich 12 miesięcy. Można również sporządzać wykresy pracy podzielnika. Dzięki wewnętrznej kontroli poprawności danych pomiaru temperatury powietrza i temperatury grzejników, już podczas fazy nagrzewania rozróżniane jest ciepło pochodzące z systemu centralnego ogrzewania, od ciepła pochodzącego z innych źródeł. Dzięki temu w pełni jest eliminowany niepożądany pomiar ciepła z obcych źródeł, a w szczególności tzw. letnie odparowanie budzące wątpliwości użytkowników lokali przy podzielnikach wyparkowych. Raz w roku na koniec każdego okresu rozliczeniowego dokonywane są odczyty podzielników kosztów ciepła. Harmonogram odczytów znajduje się w Administracji Osiedla a lokatorzy poszczególnych budynków informowani są, o obowiązujących ich terminach ogłoszeniami na klatkach schodowych (tablicach ogłoszeń), z odpowiednim wyprzedzeniem. Corocznie wyznaczane są trzy bezpłatne terminy, i czwarty płatny, podczas których pracownicy firmy rozliczeniowej dokonują odczytów. W przypadku braku możliwości dokonania odczytu w wyznaczonych trzech terminach należy zgłosić się do Administracji Osiedla w celu ustalenia indywidualnego, płatnego terminu odczytu. Wskazania podzielników są wiarygodne i służą do ustalenia proporcji, czyli procentowego udziału w dostawie ciepła do każdego grzejnika w ogólnej dostawie ciepła do budynku, a w rezultacie do obliczenia kosztu ogrzewania danego mieszkania. Prawidłowy odczyt jest więc sprawa kluczową w systemie indywidualnego rozliczania kosztów ciepła. Dlatego też należy właściwie się do niego przygotować przestrzegając następujących zasad : nie należy zasłaniać podzielnika meblami ani obudowami, zapewnić odczytującemu swobodny dostęp do podzielnika, nie dopuszczać do zabrudzenia podzielnika (np. przez zamalowanie go farbą). Ponadto należy towarzyszyć odczytującemu i wspólnie dokonywać odczytu, lub dokonać odczytu wcześniej i porównać go z odczytami serwisanta. Daje to gwarancje wpisania właściwych danych do kwitu odczytowego, pod którym użytkownik lokalu lub inna pełnoletnia upoważniona osoba składa swój podpis i jednocześnie poświadcza tym samym prawdziwość zawartych w nim danych. Kopia kwitu pozostaje u lokatora. W sytuacji gdy użytkownik lokalu nie uczestniczył bezpośrednio w odczycie, lub odczyt dokonywany był w obecności osoby pełnoletniej upoważnionej do podpisania kwitu należy niezwłocznie zapoznać się z danymi zawartymi w kwicie, sprawdzić je co umożliwiają czytelne wskazania wyświetlacza podzielnika pojawiające się samoczynnie i cyklicznie. W tym miejscu wypada zaznaczyć, że ze względu na udział każdego lokalu w globalnym rozliczeniu budynku wszelkie zauważone ? stwierdzone przez Państwa różnice w danych należy zgłosić w Administracji Osiedla w celu dokonania kontrolnego odczytu. Kontrola poprawności danych ujętych w kwicie odczytu z końca okresu rozliczeniowego i w rozliczeniu indywidualnym jest w przypadku potwierdzenia się ich prawidłowości usługą płatną rozliczoną w następnym okresie rozliczeniowym. W zasobach Spółdzielni zamontowane są trzy rodzaje podzielników elektronicznych. Poniżej przedstawiamy tryb pracy poszczególnych podzielników.

PODZIELNIK doprimo III firmy rozliczeniowej ista Polska Sp. z o.o.


        Na wyświetlaczu podzielnika doprimo III pokazują się dwa cyklicznie wyświetlane wskazania ; aktualne zużycie ciepła system 2-czujnikowy, wartość zużycia z ubiegłego okresu rozliczeniowego.mogą też pojawić się wskazania ciągłe przedstawiające kod błędu np.P 2, lub P 3 itd.

W pamięci podzielnika zapisywane są dane:

- aktualne zużycie, system 2 czujnikowy,
- zużycie z ostatniego okresu rozliczeniowego,
- zużycie z przedostatniego okresu rozliczeniowego,
- zużycie w każdym z ostatnich 12 miesięcy,
- data rozpoczęcia okresu rozliczeniowego,
- wskazania kodu błędu wraz z datą wystąpienia błędu,
- temperatura maksymalna (czujnik grzejnika) aktualna,
- temperatura maksymalna (czujnik grzejnika) z ostatniego roku.

PODZIELNIK RME - 95 firmy rozliczeniowej BRUN-POL 'Silesia' Sp. z o.o.
Na wyświetlaczu podzielnik RME - 95 pokazują się samoczynnie w kilkunastosekundowym cyklu cztery wskazania ; aktualne zużycie ciepła system 2-czujnikowy, wartość zużycia z ubiegłego okresu rozliczeniowego,skala ? podczas montażu każdy podzielnik dostosowany jest do mocy cieplnej danego grzejnika poprzez dobranie odpowiedniej dla niego skali, numer fabryczny ? każdy podzielnik ma swój indywidualny numer, może też pojawić się wskazania ciągłe sygnalizujące błąd

W pamięci podzielnika zapisywane są dane:


- aktualne zużycie,
- zużycie z ostatniego okresu rozliczeniowego,
- skala,
- numer fabryczny,
- zużycie z przedostatniego okresu rozliczeniowego,
- zużycie z ostatnich 12 miesięcy,
- data rozpoczęcia okresu rozliczeniowego,
- wskazania kodu błędu wraz z datą wystąpienia błędu,
- temperatura maksymalna i minimalna czynnika grzewczego w grzejniku.

PODZIELNIK Optica firma rozliczeniowa TECHEM Techniki Pomiarowe Sp. z o.o.
Na wyświetlaczu podzielnik optica pokazują się samoczynnie w kilkunastosekundowym cyklu trzy wskazania ; aktualne zużycie ciepła system 2-czujnikowy, wartość zużycia z ubiegłego okresu rozliczeniowego, liczba kontrolna mogą też pojawić się wskazania ciągłe przedstawiające kod błędu np. C-1, F-1,F-7

W pamięci podzielnika zapisywane są dane:


- aktualne zużycie, system 2 czujnikowy,
- zużycie z ostatniego okresu rozliczeniowego,
- liczba kontrolna,
- zużycie z przedostatniego okresu rozliczeniowego,
- zużycie z końca ostatnich 12 miesięcy,
- data rozpoczęcia okresu rozliczeniowego,
- data zakończenia okresu rozliczeniowego
- wskazania kodu błędu wraz z datą wystąpienia błędu.

Wyświetlacz podzielnika tak jak w pozostałych dotychczas prezentowanych podzielnikach w regularnych odstępach czasowych pokazuje najważniejsze dla użytkownika wartości : aktualne zużycie w bieżącym okresie rozliczeniowym, zużycie z ubiegłego okresu rozliczeniowego, liczbę kontrolną . Wszystkie prezentowane podzielniki wyposażone są w 2- czujnikowy pomiar ciepła. Oznacza to, że prowadzone są dwa pomiary temperatur : powierzchni grzejnika oraz powietrza w pomieszczeniu. Zużycie ciepła obliczane jest na podstawie różnic pomiędzy tymi temperaturami. Ilość oddanego ciepła podawana jest w jednostkach umownych, które zliczane są narastająco przez licznik jednostek i wyświetlane na wyświetlaczu. W pierwszym dniu nowego okresu rozliczeniowego liczenie jednostek automatycznie rozpoczyna się od zera. Zużycie ciepła w roku poprzednim odczytywane jest dokładnie w końcowym terminie okresu rozliczeniowego. Odczyt ten przechowywany jest w pamięci podzielnika i pojawia się na wyświetlaczu. Wskazane jest monitorowanie wskazań podzielnika w trakcie sezonu przez użytkownika lokalu daje to możliwość kontrolowania bieżących wskazań, porównania ich z ubiegłorocznymi, jak również możliwość wychwycenia ewentualnego uszkodzenie urządzenia, które jest sygnalizowane przez kod błędu. Zaistnienie takiej sytuacji należy bezzwłocznie zgłosić w Administracji Osiedla. W przypadku reklamacji rozliczenia kosztów ciepła istnieje możliwość dokładnego sprawdzenia danych pamięci podzielnika. Dzięki temu, iż jest w niej przechowywana ilość zarejestrowanych jednostek odzwierciedlająca zużycie ciepła, średnia temperatura grzejnika oraz temperatura pomieszczenia, w razie skrajnie wysokiego zużycia ciepła możliwa jest ocena czy spowodowane było to przez subiektywnie ukształtowane poczucie komfortu cieplnego użytkownika lokalu, czy może przez wady systemu grzewczego. Jak wynika z wyżej przedstawionej charakterystyki - podzielnik elektroniczny to urządzenie nowoczesne bardzo dokładne i czułe, uwzględniające wyłącznie odczyt dokonywany w okresie grzewczym.