Szanowni mieszkańcy informujemy, że dnia 02 maja 2014 roku spółdzielnia będzie nieczynna.

W związku z wyznaczeniem zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy tego dnia jako wolnego w zamian za święto przypadające w sobotę 03 maja 2014 r.

Za utrudnienia przepraszamy

Z poważaniem Zarząd SM „Nasz Dom”

Lista projektów obywatelskich

A P E L


Uwaga! Czad!

Spadły temperatury za oknem i jak co roku w mieszkaniach pojawił się „cichy zabójca” – czad. Znów notujemy przypadki zatruć tlenkiem węgla wśród mieszkańców naszych zasobów. Przyczyną ich występowania jest nie przestrzeganie zasad bezpiecznego użytkowania urządzeń opalanych zarówno paliwem stałym jak i gazem ziemnym. Użytkownicy lokali nie respektują zaleceń kominiarzy, osób dokonujących kontroli instalacji gazowych oraz administracji osiedla w kwestiach likwidowania stwierdzonych nieprawidłowości, co w prosty sposób prowadzi do powstania zagrożenia wystąpienia w obrębie mieszkania trujących produktów spalania.

Do głównych „grzechów” naszych mieszkańców należą:

- nadmierne uszczelnienie mieszkań, co powoduje, iż jeden z przewodów kominowych może stać się przewodem nawiewnym (odwrócony ciąg);

- montaż wentylatorów wyciągowych w kratce wentylacyjnej w kuchni lub łazience może spowodować odwrócenie ciągu zarówno w przewodzie wentylacyjnym w łazience, jak i (co bardziej niebezpieczne) w przewodzie spalinowym, do którego jest podłączony gazowy przepływowy podgrzewacz wody. W takim przypadku produkty spalania zamiast do komina trafiają do mieszkania;

- korzystanie z niesprawnego podgrzewacza zamontowanego w łazience w trakcie kąpieli -korzystanie z kabiny prysznicowej lub dopuszczanie ciepłej wody do wanny w trakcie kąpieli w niej;

- korzystanie z podgrzewaczy nie zabezpieczonych przed zanikiem ciągu w kominie spalinowym (stare typy podgrzewaczy lub te, w których wyłączono to zabezpieczenie);

- nie wyposażenie drzwi wejściowych do łazienki w odpowiednią kratkę nawiewną zamontowaną w dolnej ich części o przekroju minimum 220 cm2;

- brak systematycznych przeglądów urządzeń gazowych (może doprowadzić do tego, że proces spalania nie przebiega prawidłowo - tzw. niepełne spalanie a jego produktem jest między innymi tlenek węgla – czad).


Pomimo sygnalizowania wyżej wymienionych nieprawidłowości zarówno przez osoby dokonujące corocznych przeglądów (kominiarskich, gazowych) jak i pracowników Spółdzielni tylko nieliczni nasi mieszkańcy likwidują je eliminując tym samym potencjalne przyczyny powstania zagrożeń zdrowia i życia osób korzystających z lokalu.

Jeszcze raz apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas korzystania z wymienionych na wstępie urządzeń, o sprawdzanie czy występuje napływ powietrza do pomieszczenia, o nie montowanie wentylatorów wyciągowych w kanałach wentylacyjnych, dbanie o pełną sprawność eksploatowanych urządzeń, wreszcie o zabezpieczenie dopływu powietrza do lokalu. Pamiętajmy powietrze doprowadzone z zewnątrz nagrzewa się szybko, znacznie szybciej niż wilgotne powietrze w zamkniętym i uszczelnionym mieszkaniu i jest zdrowsze.
Budżet obywatelski

Projekt obywatelski os. Stroszek

Projekt obywatelski os. Ziętka

Wpisowe, udziały

         Zgodnie z zapisami Statutu oraz zmianą od 1 stycznia 2014 minimalnego wynagrodzenia zmienia się wysokość udziału i wpisowego :

- wpisowe wynosi 10% minimalnego wynagrodzenia, tj. 168,00 zł,
- udział wynosi 20% minimalnego wynagrodzenia, tj. 336,00 zł.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Bytomia obowiązująca od 01.01.2014r.

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/337/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 16 grudnia 2013 r.

od 1 stycznia 2014 r.

obowiązuje nowa zmniejszona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Bytomia dla odpadów zbieranych i odbieranych selektywnie i wynosi

8,00 zł/miesiąc od osoby zamieszkałej.

Nie zmienia się stawka za odbiór odpadów niesegregowanych - nadal jest to 14,00 zł /miesiąc od osoby zamieszkałej.

Opłatę za odpady komunalne od miesiąca stycznia 2014 r. należy wnosić w nowej wysokości ustalonej poprzez przemnożenie stawki 8,00 zł x ilość osób zamieszkałych, używając blankietów książeczki opłat za odpady lub na konto bankowe wskazane prze Spółdzielnię.

Jednocześnie informujemy, że wszelkie zmiany ilości osób należy zgłaszać wypełniając druk "Oświadczenie o ilości osób zamieszkałych w lokalu".

Komunikat

Informujemy, że w miesiącu grudniu zgodnie z postanowieniami art. 91 par. 1 Ustawy Prawo spółdzielcze rozpoczęła się w naszej spółdzielni kompleksowa lustracja.

Lustracja obejmie lata 2010 -2013.

Wyniki przeprowadzonej lustracji przedstawione zostaną na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni.
Informacja dotycząca wywozu śmieci w gminie Bytom

Segreguj śmieci dot. Bytomia

Wywóz nieczystości w Bytomiu.

Karta odczytu wskazań wodomierzy

Oświadczenie o rezygnacji z książeczek

Oświadczenie o ilości zamieszkałych osób w lokalu

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Nasz Dom” w Bytomiu

informuje, że w dniu 18 lipca 2013r. Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę nr 40/2013 w sprawie wykreślenia z grona członków Spółdzielni członków oczekujących nie wypełniających obowiązków statutowych tj. członków, którzy nie dokonali aktualizacji danych osobowych. Uchwała oraz lista wykreślonych członków znajduje się do wglądu w siedzibie Spółdzielni w Bytomiu, przy ul. Szymały 126 w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym.

Szanowni Mieszkańcy

      Zarząd Spółdzielni uprzejmie informuje, że Gmina Radzionków w drodze przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz utrzymanie czystości wybrała ofertę złożoną przez firmę Spectrum Silesia Service Sp. z o. o. Firma ta od 01.07.2013r. świadczy usługi wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie miasta Radzionków. Pozostałe informacje dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi można znaleźć na stronie www.eko.radzionkow.pl – w zakładce „ustawa śmieciowa” a także informacji udziela Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Radzionków tel. 32/388 87 81, 32/388 71 59 lub 60), lub droga mailową: um@radzionkow.pl Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie działania nowego systemu odbioru odpadów można zgłaszać do Urzędu Miasta Radzionków pod w/wym nr telefonów bądź bezpośrednio do firmy Spectrum Silesia Service Sp. z o. o. nr tel. 32 286 79 83.

Natomiast na terenie miasta Bytomia, w związku ze złożonym odwołaniem od wyników przetargu Gmina Bytom nie ma możliwości odbierania odpadów od 1 lipca 2013 r.. Do czasu wdrożenia systemu odbioru odpadów przez Gminę Bytom, Spółdzielnia zawarła Porozumienie na odbiór odpadów z firmą która dotychczas świadczyła usługi na terenie zasobów spółdzielczych tj. z Prywatnym Zakładem Oczyszczania Miasta Waldemar Strach.

Prezydent m. Bytomia wystosował list do mieszkańców, który zamieszczony jest na stronie Urzędu Miasta Bytomia, a także informacja na ten temat ukazała się w Życiu Bytomskim z dnia 1 lipca 2013 r.

Nowy system gospodarowania odpadami


      Realizując zadania wyznaczone ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przekazaliśmy Państwo książeczkę oraz naliczenie opłat za wywóz odpadów komunalnych z numerem konta na który od miesiąca lipca 2013r. należy wpłacać opłatę za wywóz odpadów komunalnych. Uiszczana w ten sposób opłata zastępuje z dniem 1.07.2013 r. dotychczasowy składnik opłaty za lokal – pozycję wywóz nieczystości. Za pośrednictwem Spółdzielni opłaty te w całości zostaną przekazane do Urzędu Miasta w Bytomiu lub w Radzionkowie.

      Od 1.07.2013 r. opłata za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi dla mieszkańców Bytomia 11,20 zł/1 osobę zamieszkałą i dla mieszkańców Radzionkowa w związku z podjęciem przez Radę Miasta Uchwały o obniżeniu opłaty wynosi 6,50 zł/1 osobę zamieszkałą.

      Opłatę za gospodarowanie odpadami należy wpłacać miesięcznie w terminie do 20-go każdego miesiąca za dany miesiąc.

      Jednocześnie mieszkańców Radzionkowa informujemy, że Rada Miasta Radzionków w dniu 12.06.2013 r. uchwaliła ulgę dla rodzin składających się z rodziców/rodzica wychowujących troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 24 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje. Opłata ta wynosi 5,00 zł od osoby zamieszkującej jeżeli odpady są zbierane selektywnie.

      Mając powyższe na uwadze, rodziny spełniające powyższe kryterium prosimy o złożenie stosownego oświadczenia. Druk oświadczenia można otrzymać w Administracji Osiedla lub pobrać ze strony internetowej.

      Zgodnie z informacją uzyskaną ze złożonych oświadczeń zadeklarowaliśmy prowadzenie selektywnej zbiórki śmieci w naszych zasobach. Zadeklarowanie selektywnej zbiórki odpadów wiąże się ze stosowaniem obniżonej opłaty ale oznacza konieczność prowadzenia segregacji śmieci przez wszystkich mieszkańców.

      W przypadku stwierdzenia przez Gminę, że w danym rejonie nie jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów, może nastąpić zmiana opłaty na wyższą ustaloną dla odpadów zmieszanych i objęci nią zostaną mieszkańcy korzystający z danego placyku gospodarczego (śmietnika).

      Poniżej zamieszczamy wykaz placyków gospodarczych wraz z adresami budynków przynależnych do nich. Powyższą informację podajemy do Państwa wiadomości, gdyż wysokość opłaty za wywóz odpadów komunalnych zależna jest od sposobu prowadzenia zbiórki odpadów komunalnych w danym placyku gospodarczym.

      Jednocześnie w związku z licznymi przypadkami trudności w ustaleniu w jednoznaczny sposób danych wynikających z Państwa pism korygujących ilość osób zamieszkałych składanych do Spółdzielni, zwracamy się do Państwa o wypełnienie blankietu - pierwszej strony książeczki opłat za odpady komunalne. Prosimy o złożenie wypełnionego blankietu w Administracji Osiedlowej lub włożenie do skrzynki na odczyty wodomierzy. Uzyskane informacje pozwolą na przekazanie aktualnych danych do Urzędu Miasta.

      Ponadto informujemy, że zmiany ilości osób zgłoszone do końca danego miesiąca będą skutkowały zmianą naliczenia opłaty za odpady komunalne od następnego miesiąca. Zmiany te należy bezwzględnie zgłaszać korzystając z blankietu znajdującego się w książeczce opłat. Druk ten można pobrać również ze strony internetowej.

Zarząd SM „Nasz Dom”

Załączniki:
Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach w grudniu 2010r. i styczniu 2011r. przeprowadził kompleksową lustrację działalności Spółdzielni za lata 2007-2009. Załącznik

List gratulacyjny
Rozliczenie ciepła

        Dokonana na przestrzeni 2006 roku wymiana podzielników wyparkowych na elektroniczne nadal budzi wiele wątpliwości odnośnie zasad ich funkcjonowania. W związku z tym niniejszym ponownie pragniemy przedstawić charakterystykę działania tych urządzeń. Elektroniczne podzielniki kosztów ciepła są urządzeniami najnowszej generacji o dużej dokładności działania, cechują się wysoką czułością, bieżącą samokontrolą wraz z sygnalizacją ewentualnych stwierdzonych usterek, uszkodzeń lub prób ingerencji (rozpoznają, uniemożliwią, i rejestrują, próby zafałszowania wskazań), uwzględniają wyłącznie odczyty dokonywane w okresie grzewczym, posiadają automatyczną pamięć. Urządzenia te pamiętają dane z poprzednich dwóch okresów rozliczeniowych. Pozwala to na porównanie obecnego zużycia ze zużyciem w zakończonych sezonach grzewczych. Każdorazowo po zakończeniu zaprogramowanego sezonu następuje zarchwizowanie stanu licznika oraz rozpoczęcie zliczania od nowa. Dzięki tej funkcji podzielniki w ramach tej samej jednostki rozpoczynają i kończą sezon w tym samym momencie, niezależnie od terminu odczytu przez serwisanta. Zaletą podzielników elektronicznych jest też możliwość wykorzystywania ich funkcji statystycznych, umożliwiających odtworzenie przebiegu pracy podzielnika z ostatnich 12 miesięcy. Można również sporządzać wykresy pracy podzielnika. Dzięki wewnętrznej kontroli poprawności danych pomiaru temperatury powietrza i temperatury grzejników, już podczas fazy nagrzewania rozróżniane jest ciepło pochodzące z systemu centralnego ogrzewania, od ciepła pochodzącego z innych źródeł. Dzięki temu w pełni jest eliminowany niepożądany pomiar ciepła z obcych źródeł, a w szczególności tzw. letnie odparowanie budzące wątpliwości użytkowników lokali przy podzielnikach wyparkowych. Raz w roku na koniec każdego okresu rozliczeniowego dokonywane są odczyty podzielników kosztów ciepła. Harmonogram odczytów znajduje się w Administracji Osiedla a lokatorzy poszczególnych budynków informowani są, o obowiązujących ich terminach ogłoszeniami na klatkach schodowych (tablicach ogłoszeń), z odpowiednim wyprzedzeniem. Corocznie wyznaczane są trzy bezpłatne terminy, i czwarty płatny, podczas których pracownicy firmy rozliczeniowej dokonują odczytów. W przypadku braku możliwości dokonania odczytu w wyznaczonych trzech terminach należy zgłosić się do Administracji Osiedla w celu ustalenia indywidualnego, płatnego terminu odczytu. Wskazania podzielników są wiarygodne i służą do ustalenia proporcji, czyli procentowego udziału w dostawie ciepła do każdego grzejnika w ogólnej dostawie ciepła do budynku, a w rezultacie do obliczenia kosztu ogrzewania danego mieszkania. Prawidłowy odczyt jest więc sprawa kluczową w systemie indywidualnego rozliczania kosztów ciepła. Dlatego też należy właściwie się do niego przygotować przestrzegając następujących zasad : nie należy zasłaniać podzielnika meblami ani obudowami, zapewnić odczytującemu swobodny dostęp do podzielnika, nie dopuszczać do zabrudzenia podzielnika (np. przez zamalowanie go farbą). Ponadto należy towarzyszyć odczytującemu i wspólnie dokonywać odczytu, lub dokonać odczytu wcześniej i porównać go z odczytami serwisanta. Daje to gwarancje wpisania właściwych danych do kwitu odczytowego, pod którym użytkownik lokalu lub inna pełnoletnia upoważniona osoba składa swój podpis i jednocześnie poświadcza tym samym prawdziwość zawartych w nim danych. Kopia kwitu pozostaje u lokatora. W sytuacji gdy użytkownik lokalu nie uczestniczył bezpośrednio w odczycie, lub odczyt dokonywany był w obecności osoby pełnoletniej upoważnionej do podpisania kwitu należy niezwłocznie zapoznać się z danymi zawartymi w kwicie, sprawdzić je co umożliwiają czytelne wskazania wyświetlacza podzielnika pojawiające się samoczynnie i cyklicznie. W tym miejscu wypada zaznaczyć, że ze względu na udział każdego lokalu w globalnym rozliczeniu budynku wszelkie zauważone ? stwierdzone przez Państwa różnice w danych należy zgłosić w Administracji Osiedla w celu dokonania kontrolnego odczytu. Kontrola poprawności danych ujętych w kwicie odczytu z końca okresu rozliczeniowego i w rozliczeniu indywidualnym jest w przypadku potwierdzenia się ich prawidłowości usługą płatną rozliczoną w następnym okresie rozliczeniowym. W zasobach Spółdzielni zamontowane są trzy rodzaje podzielników elektronicznych. Poniżej przedstawiamy tryb pracy poszczególnych podzielników.

PODZIELNIK doprimo III firmy rozliczeniowej ista Polska Sp. z o.o.


        Na wyświetlaczu podzielnika doprimo III pokazują się dwa cyklicznie wyświetlane wskazania ; aktualne zużycie ciepła system 2-czujnikowy, wartość zużycia z ubiegłego okresu rozliczeniowego.mogą też pojawić się wskazania ciągłe przedstawiające kod błędu np.P 2, lub P 3 itd.

W pamięci podzielnika zapisywane są dane:

- aktualne zużycie, system 2 czujnikowy,
- zużycie z ostatniego okresu rozliczeniowego,
- zużycie z przedostatniego okresu rozliczeniowego,
- zużycie w każdym z ostatnich 12 miesięcy,
- data rozpoczęcia okresu rozliczeniowego,
- wskazania kodu błędu wraz z datą wystąpienia błędu,
- temperatura maksymalna (czujnik grzejnika) aktualna,
- temperatura maksymalna (czujnik grzejnika) z ostatniego roku.

PODZIELNIK RME - 95 firmy rozliczeniowej BRUN-POL 'Silesia' Sp. z o.o.
Na wyświetlaczu podzielnik RME - 95 pokazują się samoczynnie w kilkunastosekundowym cyklu cztery wskazania ; aktualne zużycie ciepła system 2-czujnikowy, wartość zużycia z ubiegłego okresu rozliczeniowego,skala ? podczas montażu każdy podzielnik dostosowany jest do mocy cieplnej danego grzejnika poprzez dobranie odpowiedniej dla niego skali, numer fabryczny ? każdy podzielnik ma swój indywidualny numer, może też pojawić się wskazania ciągłe sygnalizujące błąd

W pamięci podzielnika zapisywane są dane:


- aktualne zużycie,
- zużycie z ostatniego okresu rozliczeniowego,
- skala,
- numer fabryczny,
- zużycie z przedostatniego okresu rozliczeniowego,
- zużycie z ostatnich 12 miesięcy,
- data rozpoczęcia okresu rozliczeniowego,
- wskazania kodu błędu wraz z datą wystąpienia błędu,
- temperatura maksymalna i minimalna czynnika grzewczego w grzejniku.

PODZIELNIK Optica firma rozliczeniowa TECHEM Techniki Pomiarowe Sp. z o.o.
Na wyświetlaczu podzielnik optica pokazują się samoczynnie w kilkunastosekundowym cyklu trzy wskazania ; aktualne zużycie ciepła system 2-czujnikowy, wartość zużycia z ubiegłego okresu rozliczeniowego, liczba kontrolna mogą też pojawić się wskazania ciągłe przedstawiające kod błędu np. C-1, F-1,F-7

W pamięci podzielnika zapisywane są dane:


- aktualne zużycie, system 2 czujnikowy,
- zużycie z ostatniego okresu rozliczeniowego,
- liczba kontrolna,
- zużycie z przedostatniego okresu rozliczeniowego,
- zużycie z końca ostatnich 12 miesięcy,
- data rozpoczęcia okresu rozliczeniowego,
- data zakończenia okresu rozliczeniowego
- wskazania kodu błędu wraz z datą wystąpienia błędu.

Wyświetlacz podzielnika tak jak w pozostałych dotychczas prezentowanych podzielnikach w regularnych odstępach czasowych pokazuje najważniejsze dla użytkownika wartości : aktualne zużycie w bieżącym okresie rozliczeniowym, zużycie z ubiegłego okresu rozliczeniowego, liczbę kontrolną . Wszystkie prezentowane podzielniki wyposażone są w 2- czujnikowy pomiar ciepła. Oznacza to, że prowadzone są dwa pomiary temperatur : powierzchni grzejnika oraz powietrza w pomieszczeniu. Zużycie ciepła obliczane jest na podstawie różnic pomiędzy tymi temperaturami. Ilość oddanego ciepła podawana jest w jednostkach umownych, które zliczane są narastająco przez licznik jednostek i wyświetlane na wyświetlaczu. W pierwszym dniu nowego okresu rozliczeniowego liczenie jednostek automatycznie rozpoczyna się od zera. Zużycie ciepła w roku poprzednim odczytywane jest dokładnie w końcowym terminie okresu rozliczeniowego. Odczyt ten przechowywany jest w pamięci podzielnika i pojawia się na wyświetlaczu. Wskazane jest monitorowanie wskazań podzielnika w trakcie sezonu przez użytkownika lokalu daje to możliwość kontrolowania bieżących wskazań, porównania ich z ubiegłorocznymi, jak również możliwość wychwycenia ewentualnego uszkodzenie urządzenia, które jest sygnalizowane przez kod błędu. Zaistnienie takiej sytuacji należy bezzwłocznie zgłosić w Administracji Osiedla. W przypadku reklamacji rozliczenia kosztów ciepła istnieje możliwość dokładnego sprawdzenia danych pamięci podzielnika. Dzięki temu, iż jest w niej przechowywana ilość zarejestrowanych jednostek odzwierciedlająca zużycie ciepła, średnia temperatura grzejnika oraz temperatura pomieszczenia, w razie skrajnie wysokiego zużycia ciepła możliwa jest ocena czy spowodowane było to przez subiektywnie ukształtowane poczucie komfortu cieplnego użytkownika lokalu, czy może przez wady systemu grzewczego. Jak wynika z wyżej przedstawionej charakterystyki - podzielnik elektroniczny to urządzenie nowoczesne bardzo dokładne i czułe, uwzględniające wyłącznie odczyt dokonywany w okresie grzewczym.